HOTĂRÂRE

    privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

   „Construire locuințe înșiruite P+1+M – P+2”, str. Catedralei, nr. 10,

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,

   Beneficiari Dragomir Laurențiu Mihai și Dragomir Carmen

 pentru societatea LATCOST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27972/20.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27973/20.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe înșiruite P+1+M – P+2”, str. Catedralei, nr. 10, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari: Dragomir Laurențiu Mihai și Dragomir Carmen pentru societatea LATCOST S.R.L.

    Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 17, funcțiunea dominantă LC - zonă de locuințe colective și dotări aferente acesteia, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 38%; CUT = 1,2; RMH = P+1+M – P+2, Hmax cornișă = 10,0 m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   262

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Mariana-Luminița Ungureanu