HOTĂRÂRE

privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgovişte

 a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții

 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13

din Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 35773/13.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 35774/13.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6097/11.02.2020, 6284/12.02.2020, 642/15.06.2020, 0024116/21.11.2019, 29/15.11.2019;

§  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) art. 287 lit. b), art. 354 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

             În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă înregistrarea în evidenţa patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, Județul Dâmbovița” și includerea bunurilor care au făcut obiectul investiției  în valoare totală de 3.077.223,29 lei, după cum urmează:

a.    Se modifică cu suma de 2.306.235,23 lei, valoarea de inventar a imobilului- Clădire Gradiniță cu program prelungit nr. 13, din strada Tineretului nr. 10, înscris la poziția 1883 în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, de la 942.258 lei, la 3.248.493,23 lei.

b. Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu locul de joacă în valoare de 163.159,76 lei, având datele de identificare prevăzute în anexă.

c. Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte, cu dotările prevăzute în Procesul verbal de receptie cantitativă, calitativă și de punere în funcțiune nr. 6284/12.022020, în valoare de 582.964,34 lei și cu sistemul de supraveghere video în valoare de 24.863,96 lei, compus din 8 camere de exterior, 32 camere interior, 3 înregistratoare digitale.

Art. 2. Bunurile ce au facut obiectul investiției „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, Județul Dâmbovița”, se transmit pe bază de proces-verbal în administrarea unității de învățământ preșcolar. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat conform HCL nr. 156/2014  şi HCL nr. 157/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                        jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   260

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

 cons. DAPL Diana Ion