HOTĂRĀRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tārgoviște

 īn Adunarea Generală a Asociaților

societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

            Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 4586/05.02.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 4587/05.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 privind īnfiinţarea S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. avānd ca acționar unic Consiliul Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 116/30.03.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L.;

§ Adresa dlui. Andrei Gheorghe reprezentant al Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Asociaților la Societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L. īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 3981/02.02.2020;

§ Prevederile art. 11 pct. 4, capitolul VII din contractul de mandat īncheiat īntre municipiul Tārgovişte şi dl. Andrei Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 175/30.05.2018;

§ Prevederile art. 11 din Actul Constitutiv al societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L.;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. 2 lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se desemnează dna. Eftene Alina-Loredana, identificată cu C.I. seria     nr.           , CNP                         , īn calitate de reprezentant al Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la Societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

Art. 2 Se īmputerniceşte Primarul Municipiului Tārgovişte să semneze contractul de mandat dintre Municipiul Tārgovişte şi dna. Eftene Alina-Loredana, conform anexei.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, dna. Eftene Alina-Loredana, societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L. şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.  26

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Diana Ion