HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 142/23.04.2021 privind aprobarea proiectului Construire Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair”– SMIS 139903 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 27.08.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28834/26.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28835/26.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finaele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile ORDINUL MDRAP nr. 2953 din 22.10.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/ 7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/BI si POR/2019/9/9.1/1/ Intreprinderi - Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (D.L.R.C.);

§ Cererea de finantare pentru proiectul CONSTRUIRE CREȘA SPIRIDUȘ, STRADA GEORGE CAIR, TÂRGOVIȘTE” – cod SMIS 139903;

§ Scrisoare de finalizare a etapei ETF nr. 5834 / 29.03.2021 transmisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia;

§ Solicitarea de clarificare nr. 8, inregistrata in registrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste cu numarul 9856/A/ 5.08.2021, primita din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, prin care se solicita diminuarea valorii totale eligibile a proiectului;

§ Prevederile HCL nr. 142/23.04.2021 privind aprobarea proiectului Construire Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair”– SMIS 139903 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 142/23.04.2021 privind aprobarea proiectului Construire Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair”– SMIS 139903 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, după cum urmează:

„ART. 1 Se aprobă proiectul CONSTRUIRE CREȘA SPIRIDUȘ, STRADA GEORGE CAIR, TÂRGOVIȘTE” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investitii 9.1, Număr apel de proiecte: POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului CONSTRUIRE CREȘA SPIRIDUȘ, STRADA GEORGE CAIR, TÂRGOVIȘTE” in cuantum de 4.576.809 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 2.601.538,46 lei (inclusiv TVA) si valoarea totala neeligibila 1.975.270,54 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contributia proprie a Directiei de Asistenta Sociala Targoviste in cuantum de 2.027.301,30 lei., reprezentând suma a  2,00% din valoarea eligibilă a proiectului – 52.030,76 lei și valoarea totala neeligibila – 1.975.270,54 lei.

ART 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului CONSTRUIRE CREȘA SPIRIDUȘ, STRADA GEORGE CAIR, TÂRGOVIȘTE” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește doamna Marcela IORDACHE, Director Executiv al Directiei de Asistenta Sociala Târgoviste să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Directiei de Asistenta Sociala Targoviste.

ART 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Directiei de Asistenta Sociala Târgoviste.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția de Asistență Socială, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   256

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion