HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și

  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Extindere rețea de canalizare pe strada Valul Cetății

din Municipiul Târgoviște”

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25833/10.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25985/10.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare pe strada Valul Cetății din Municipiul Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare pe strada Valul Cetății din Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

 

a)    indicatori minimali:

1.

Lungime totala conducta PP multistrat SN8 tip LISA (conf. EN 13476-2),  Dn 200, Dn 250 mm

418 ml

2.

Lungime conducte racorduri PVC  SN8, Dn160 mm

42 ml

3.

Lungime conducta de protectie subtraversari OL 377x10

15 ml

4.

Numar camine din beton Ř 800 (tip vizitare)

11 buc

5.

Numar camine de racord  Ř 400

24 buc

 

b)    indicatori maximali:

                      Denumire cheltuieli

Lei,  fara TVA 

Lei,  inclusiv TVA 

Valoarea totala investitie

354.056,22

418.917,88

din care Constructii + Montaj

288.999,65

343.909,59

 

c) indicatori socio-economici, de impact:

Prin investitia ,,Extindere  retea  de  canalizare  pe strada  Valul  Cetatii  din Municipiul Targoviste” se propune deservirea a 24 de gospodarii.

Durata de executie a obiectivului investiţie este de 6 luni. 

Art. 3 Sursa de finanțare a obiectivului de investiții este bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică si pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   255

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion