HOTĂRĀRE

privind atribuirea denumirii Regele Ferdinand I unui cartier și unui parc

din municipiul Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021,  avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 18718/08.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 18719/08.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 2 lit. d) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul nr. 4/26.07.2021 al Comisiei de atribuire de denumiri a Județului Dāmbovița;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. 6 lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de Parcul Regele Ferdinand I, parcului situat īn municipiul Tārgoviște, Bulevardul Regele Ferdinand, nr. 4.

Art. 2 Se aprobă atribuirea denumirii de Cartierul Regele Ferdinand I, cartierului delimitat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Managementul Proiectelor, Serviciul Taxe şi Impozite, Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Dāmboviţa şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   253

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Mariana-Luminița Ungureanu