HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020,  având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37275/26.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37276/26.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Devizul general actualizat al investiţiei;

§Prevederile H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică HCL nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art. 1 Se aprobă Devizul general actualizat după terminarea lucrărilor, conform anexei la prezenta hotărâre și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 2.719.476,63 lei din care:

     - constructii montaj (C+M):             2.033.830,17 lei.

 

Valoarea totala a investitiei (INV)

 

Valori cu TVA

 

Lei

Euro

Valoarea totala

 

2.719.476,63

557.967,26

din care C+M

 

2.033.830,17

417.290,09

 

Durata de realizare (luni): 24 luni;

 

Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Dimensiuni constructie

CRESA

Regim de inaltime

S+P+1 E

H streasina

                    + 6,13 m

H maxim Coama

+ 8,74 m

Suprafata construita

  605,33 mp

Suprafata constr. desfasurata

  1.185,81 mp

Categoria de importanta

C - III

Conversia indicatorilor maximali în euro s-a realizat conform cursului euro din ghid respectiv,

1 euro = 4,8739 lei, curs la data de 13.10.2020.

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz:

Reducerea consumului de energie cu minim 25%.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviste, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

 

Nr.   251

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion