HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 46/27.02.2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

      pentru obiectivul de investiții „Extindere reţea de canalizare pe străzile Valul Cetăţii şi Teilor tronson 2 (ramuri adiacente)

din Municipiul Târgovişte”

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 35409/08.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 35410/08.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordinate, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii obiectivului de investiții aprobat prin H.C.L nr. 46/27.02.2020 din „Extindere reţea de canalizare pe străzile Valul Cetăţii şi Teilor tronson 2 (ramuri adiacente) din Municipiul Târgovişte” în „Extindere reţea de canalizare pe strada Valul Cetăţii din Municipiul Târgovişte”.

Art. 2 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare pe strada Valul Cetăţii din Municipiul Târgovişte”, conform anexei nr. 1.

Art. 3 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare pe strada Valul Cetăţii din Municipiul Târgovişte”, conform anexei nr. 2.

Art. 4 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

  

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                        jr. Silvia-Elena Stanca

                     

 

 

Nr.   249

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu