HOTĂRĀRE

privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri

 și a taxei lunare pe clădiri

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 39810/17.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 39811/17.11.2020 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 15 din O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri, datorat īn anul 2020, cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate īn proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date īn folosinţă printr-un contract de īnchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă īn perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să īşi īntrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică īntreruperea parţială a activităţii economice.

Art. 2 Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorată pentru perioada īn care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a Municipiului Tārgoviște, după caz, dacă, īn perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să īşi īntrerupă total activitatea economică.

Art. 3 Se aprobă procedura privind acordarea unor facilități la plată a impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică, Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite și Taxe Locale, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                  

Nr.   247

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu