HOTĂRĀRE

  privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 05.07.2021 al Comisiei de fond locativ

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 29.07.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 23746/22.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 23747/22.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul Verbal nr. 2 īncheiat īn data de 05.07.2021 de către Comisia de Fond Locativ, constituită īn baza Dispoziţiei Primarului nr. 2324/09.10.2019;

§ Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. 6 lit. a) și alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 05.07.2021 al comisiei de fond locativ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                            prof. univ. dr. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

        

                 

Nr.   246

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion