HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2020

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 40159/20.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 40160/20.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 40158/20.11.2020 al Direcției economice privind rectificarea bugetară aferentă activității aparatului propriu.

§ Referatul nr. 5448/16.11.2020 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Referatul Teatrului Municipal Tony Bulandra Tārgoviște nr. 917/12.11.2020;

§ Referatul nr. 40.121/20.11.2020 al Poliției Locale Tārgoviște ;

§ Referatul nr. 11256/19.11.2020 al Direcției de Asistență Socială Tārgoviște;

§ Referatul nr. 1157/20.11.2020 al Direcției Grădina Zoologică Tārgoviște;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul īn curs īn vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Prevederile art. 19 alin. (2), art. 42 alin. (1) şi art. 49 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin:

·        Virări de credite bugetare

         Īn vederea desfășurării activității UAT Municipiul Tārgoviște și a instituțiilor subordonate, conform referatelor de specialitate se efectuează virări de credite bugetare prin diminuare (suplimentare) īntre capitole, titluri, articole și alineate bugetare așa cum sunt prezentate īn anexa nr.1.

Art. 2 Se aprobă modificarea listelor privind obiectivele de investiţii ale Municipiului Tārgovişte, pe anul 2020, conform anexei nr. 2, după cum urmează:

·     Virarea de credite bugetare īn cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local și diminuarea creditelor de angajament cu suma de 137 mii lei  īn bugetul Direcției Grădina Zoologică Tārgoviște, conform referatului de specialitate .

Art. 3 Modificările aduse Bugetului Local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele nr. 3 și 4.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

                                                 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   246

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion