HOTĂRĀRE

 privind īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 6 m2 situat īn Bulevardul Unirii, nr. 28, īn curtea Liceului Teoretic I. H. Rădulescu, Municipiul Tārgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 29.07.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 23443/20.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 23444/20.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenului īn suprafaţă de 6 m2 aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, situat īn Bulevardul Unirii, nr. 28, īn curtea Liceului Teoretic I. H. Rădulescu, īn vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

Număr de inventar: 7000742;

Valoare de inventar: 1980 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 (1) Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

  Alexandru Bugyi

  Andrei-Eduard Tudora

  Dan Alexandru Tică

(2) Reprezentanții Consiliului Local Municipal Tārgoviște īn comisia prevăzută la alin. (1) vor face parte și din comisia de evaluare pentru licitația organizată conform H.C.L. nr. 58/27.02.2020.

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 34 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                         prof. univ. dr. Ion Cucui                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                        

Nr.   244

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Mariana Luminița Ungureanu