HOTĂRÂRE

privind aprobarea înscrierii la cursurile Școlii Postliceale Sanitare

„Carol Davila”, filiala Târgovişte, fără plata taxelor școlare, a persoanelor propuse de comisia de selectare

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37341/26.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37342/26.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 222/26.09.2001 privind aprobarea concesionării directe a clădirii și terenului în suprafață de 253 mp, situat pe str. Calea Domnească, nr. 235 (Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu) către Asociația „Societatea Doamnelor Dâmbovițene”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 45/28.02.2002 privind aprobarea Regulamentului de selecţionare a cursanţilor Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, filiala Târgovişte;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (14), din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă înscrierea la cursurile Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, filiala Târgovişte, fără plata taxelor de școlarizare a persoanelor nominalizate în lista anexată.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” - filiala Târgovişte, comisia de selectare a cursanților şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   244

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion