HOTĂRĀRE

privind constituirea dreptului de administrare īn favoarea Direcției de Asistență Socială asupra imobilului situat īn strada Cernăuți nr. 1

                                            

         Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 23310/19.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 23311/19.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Direcției de Asistență Socială nr. 7204/A/02.06.2021 īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște sub nr. 18110/03.06.2021;

§ Prevederile HCL nr. 313/29.11.2007 privind trecerea imobilului PT 1, Micro 2 cu terenul aferent din administrarea D.A.P.P.P. in  administrarea D.A.S.;

§ Prevederile Protocolului nr. 1885a/2008 īncheiat īntre Consilliul Local Municipal Tārgoviște și Direcția de Asistență Socială;

§ Actul de apartamentare nr. 1227/2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi art. 297 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de administrare īn favoarea Direcţiei de Asistenţă Socială asupra imobilului situat īn strada Cernăuţi nr. 1, compus din apartamentul 1, număr cadastral 86021-C1-U1 şi apartamentul 4, cu număr cadastral 86021-C1- U4, īn suprafaţă totală de 608/700 mp, valoare aferentă

521.248 lei, cu terenurile cotă parte indiviză īn suprafaţă totală de 592/682 mp, valoare aferentă 117.248 lei, pentru funcţionarea Adăpostului de Noapte ,,Speranţa”, pe durata existenţei acestuia.

Art. 2 Prin protocol īncheiat īntre Municipiul Tārgoviște și Direcția de Asistență Socială se vor stipula condițiile īn care se va exercita dreptul de administrare, iar īn evidențele patrimoniale se va opera īn mod corespunzător.

Art. 3. Īncepānd cu data prezentei HCL nr. 313/29.11.2007 şi Protocolul nr. 1885a/921/2008 īşi īncetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Direcția de Asistență Socială, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                               AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                     prof. univ. dr. Ion Cucui                                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                       

Nr.   243

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Mariana Luminița Ungureanu