HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi 29.07.2021, având în vedere:                                      

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23312/19.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23313/19.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Declarația pe propria răspundere nr. 24480/29.07.2021 a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile art. 289 alin. (6) din Codul Administrativ;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor: 461 - Spaţiu Staţie hidrofor PT 1 - Micro II, 1772 - Centrul Speranţa - Direcţia Asistenţă Socială, 2496 - Teren

Strada Radu de la Afumaţi nr. 7, 2616 - Teren Strada Cernăuţi nr. 1 (Centrul Speranţa, 3023 - Magazie de materiale, 3024 - Atelier mecanic, 3025 - Spălătorie utilaje şi eurocontainer, 3026 - Depozit carburanţi, 3027 - Depozit material antiderapant, 3028 – Copertină, 3064 - Teren Strada Gării nr. 7, 3066 - Teren Strada Gării nr. 3 B, 3606 - Teren Strada Gării nr. 3 C, 3611 - Teren Strada Gării nr. 5, 3816 - Teren Strada Gării nr. 3 D,  3895 - Teren Strada locotenent Stancu Ion, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 461, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cernăuţi nr. 1; apartament 2, 1 încăpere, suprafaţa = 38 mp, număr cadastral 86021-C1-U3”, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară Colectivă nr. 86021 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 1772, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Adăpostul de Noapte ,,Speranţa” - Direcţia Asistenţă Socială”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cernăuţi nr. 1; construcţie tip P+1E+M cu structură din elemente prefabricate şi BCA, compus din apartamentul 1 în suprafaţă de 492/700 mp, număr cadastral 86021-C1-U1 şi apartamentul 4 în suprafaţă de 116/700 mp, cu număr cadastral 86021-C1-U4, suprafaţă totală = 608/700 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins „521.248 lei”, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară Colectivă nr. 86021 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 2496, coloana 3 va avea următorul cuprins: Categoria CC - TDI; Vecinătăţi: Nord - strada Luceafărului, Est - proprietar particular şi număr cadastral 72598, Sud şi Vest - număr cadastral 72598; suprafata = 3.749 mp, număr cadastral 83368, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 83368 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 2616, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren cotă parte indiviză aferent Adăpostului de Noapte ,,Speranţa”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cernăuţi nr. 1, compus din terenuri cotă parte indiviză 479/682 mp, număr cadastral 86021-C1-U1 şi 113/682 mp, număr cadastral 86021-C1-U4; suprafaţa totală = 592/682 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins „117.248 lei”, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară Colectivă nr. 86021 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3023, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Radu de la Afumaţi nr. 7; Suprafaţa = 37 mp, număr cadastral 83368-C2”, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr.83368 Municipiul Târgovişte - la poziţia 3024, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada  Radu de la Afumaţi nr.7; Suprafaţa = 263 mp, număr cadastral 83368-C3“, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 83368 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3025, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Hală depozit D.E.E.E.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: Strada  Radu de la Afumaţi nr.7; Suprafaţa construită = 512 mp, număr cadastral 83368-C4”, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 83368 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3026, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada  Radu de la Afumaţi nr. 7; Suprafaţa = 37 mp, număr cadastral 83368-C5” iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 83368 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3027, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada  Radu de la Afumaţi nr.7; Suprafaţa = 243 mp, număr cadastral 83368-C1”, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 83368 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3028, coloana 3 va avea următorul cuprins: Strada Radu de la Afumati nr.7; Suprafata =124 mp, număr cadastral 83368-C6, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 83368 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3064, coloana 3 va avea următorul cuprins: Categoria CC- Curţi construcţii; cvartal 97; parcela 47; Vecinătăţi: Nord - Strada Gării şi proprietate private, Sud - proprietate privată, Vest - teren municipiu şi proprietăţi private, Est - Strada Gării şi proprietate privată, suprafaţa = 3.377 mp, număr cadastral 85675“, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 85675 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3066, coloana 3 va avea următorul cuprins: Categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 97; parcela 55; Vecinătăţi: Nord - număr cadastral 83557, Est, Sud, Vest - SNCFR, suprafaţa = 721 mp, număr cadastral 85722“, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 85722 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3606, coloana 3 va avea următorul cuprins: Categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 97; parcela 54; Vecinătăţi: Nord şi Vest - număr cadastral 83557, Est - număr cadastral 75925, Sud - număr cadastral 75925 şi 76019, suprafaţa = 77 mp, număr cadastral 85674“, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 85674 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3611, coloana 3 va avea următorul cuprins: Categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 97; parcela 48; Vecinătăţi: Nord, Sud, Vest - teren municipiu, Est - teren municipiu şi număr cadastral 76383, suprafaţa = 614 mp, număr cadastral 85652“, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 85652 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3816, coloana 3 va avea următorul cuprins: Categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 97; parcela 52; Vecinătăţi: Nord strada Gării, Est strada Gării şi SNCFR , Sud-SNCFR şi număr cadastral 10500 , Vest -număr cadastral 75925, suprafaţa = 1.145 mp, număr cadastral 85667“, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 85667 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3895, coloana 3 va avea următorul cuprins: Categoria de folosinţă CC - Curţi construcţii; Strada locotenent Stancu Ion, la intersecţia cu Strada Arsenalului; Vecini: Nord, Est, Vest - număr cadastral 83554, Sud - număr cadastral 4335/3, suprafaţa = 191 mp, număr cadastral 86588, iar coloana 6 se va completa cu „Carte Funciară nr. 86588 Municipiul Târgovişte”.

Art. 2. Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                   prof. univ. dr. Ion Cucui                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

                 

 

Nr.   242

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion