HOTĂRĀRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tārgoviște īn domeniul public al statului a unor bunuri imobile situate īn Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 8

                                            

         Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 23147/16.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 23148/16.07.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 112 alin. (6) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Secretariatului General  al Guvernului nr. 21836/06.07.2021;

§ Avizul conform al Ministerului Educației nr. 10784/08.04.2021;

§ Prevederile HCL nr. 262/26.11.2020 privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului Clădire Școala nr. 12, situat īn Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 8;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi art. 293 alin. (1) și alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Tārgoviște īn domeniul public al statului a unor bunuri imobile situate īn Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 8, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Prezenta hotărāre se transmite Guvernului īn termen de 90 de zile de la data adoptării acesteia.

Art. 3 Transmiterea bunurilor imobile prevăzute la articolul 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire īncheiat īntre părți.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     prof. univ. dr. Ion Cucui                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                         

Nr.   241

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Mariana Luminița Ungureanu