HOTĂRĀRE

privind desemnarea viceprimarului municipiului Tārgovişte īn Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 39806/17.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 39807/17.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 2 alin. (1), lit. b) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea īn posesie a proprietarilor din 04.08.2005, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Ordinul Prefectului Județului Dāmbovița, nr. 681/05.11.2020 privind constatarea īndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Tārgoviște, județul Dāmbovița;

§ Prevederile H.C.L. nr. 231/09.11.2020 privind alegerea domnului Cătălin Rădulescu īn funcţia de viceprimar al  municipiului Tārgovişte;

§ Prevederile H.C.L. nr. 232/09.11.2020 privind alegerea doamnei Monica Cezarina Ilie īn funcţia de viceprimar al  Municipiului Tārgovişte;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile 129 alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

   Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se desemnează dna. Ilie Monica Cezarina, viceprimar al Municipiului Tārgovişte, membru īn Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Ilie Monica Cezarina, Direcţia Urbanism - Serviciul Cadastru şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

 

Nr.   240

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu