HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a

bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții Extindere si realizare rețea de distribuție apa si rețea de canalizare in Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Zorilor, Leo Plângă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi 29.07.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23025/15.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23026/15.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 1 alin. (2) și art. 25 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republocată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 74/31.05.2021;

§ Autorizația de construire nr. 322/05.10.2018;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009;

§ Prevederile HCL nr. 4/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții Extindere si realizare rețea de distribuție apa si rețea de canalizare in Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Zorilor, Leo Plângă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bunurile prevăzute la articolul 1 se concesionează către Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., ca bunuri de retur,  pentru a fi exploatate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009.

Art. 3. Transmiterea bunurilor către Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., se va efectua pe bază de proces verbal de predare - primire, prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa”.

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Societatea Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. univ. dr. Ion Cucui                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

  

                 

Nr.   239

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Mariana Luminița Ungureanu