HOTĂRÂRE

   privind aprobarea volumului, a modalității de valorificare și a prețului de vânzare al masei lemnoase ce urmează a se recolta și valorifica în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23604/21.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23605/21.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresele Direcției Silvice-Dâmbovița - Ocolul Silvic Târgoviște nr. 4591/21.05.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovște sub nr. 16882/21.05.2021 și nr. 5571/22.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovște sub nr. 20108/22.06.2021;

§ Contractul de administrare nr. 6277/12.06.2018;

§ Prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 şi art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 55/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017;

§ Prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă volumul de 646,18 mc masă lemnoasă (produse principale, secundare și de igienă) ce se va recolta din fondul forestier în anul 2021, aflat în proprietatea publică a municipiului Târgoviște și în administrarea Direcției Silvice-Dâmbovița prin Ocolul Silvic Târgoviște, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă ca volumul de masă lemnoasă de 646,18 mc ce se va recolta în anul 2021, conform art. 1 din prezenta hotărâre, să fie valorificat, prin licitație publică, de către Ocolul Silvic Târgoviște prin Direcția Silvică-Dâmbovița la prețul de pornire al licitației calculat pe specii și sortimente de către administrator în baza metodologiei de calcul aprobată în condițiile legii, exprimat în lei/mc, volum brut fără TVA, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ulterior licitației, în cazul în care partizile nu sunt adjudecate, masa lemnoasă va fi valorificată, prin vânzare directă, de către Ocolul Silvic Târgoviște conform listei de prețuri prevăzute în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                   

                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                             prof. univ. dr. Ion Cucui                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                         

Nr.   238

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Mariana Luminița Ungureanu