HOTĂRĀRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Tārgoviște īn Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și   fundațiilor care administrează unități de asistență-socială

 

               Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 40016/19.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 40017/19.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 1 alin. (1), (3) și (4) din Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor romāne cu personalitate juridică, care īnfiintează și administrează  unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din HG 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romāne cu personalitate juridică, care īnfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Ordinul Prefectului Județului Dāmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind constatarea īndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Tārgoviște, județul Dāmbovița;

§ Prevederile HCL nr. 458/23.11.2017 privind aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență-socială;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din comisia pentru evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor īn vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, următorii consilieri locali:

1. Erich Agnes-Terezia

2. Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta

3. Ștefan Loredana-Mariana

4. Bercu Adrian-Gheorghe

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi ai comisiei pentru evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor īn vederea acordării subvențiilor de la bugetul local.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 458/23.11.2017 se aplică īn mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul,  membrii comisiei şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

                     

 

 

Nr.   238

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion