HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte

de trecere din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa

în domeniul public al Municipiului Târgovişte

a unor obiective situate în Bulevardul Regele Ferdinand

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 23.11.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40280/20.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40281/20.10.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile HCL nr. 145/28.05.2020 privind atribuirea de denumire drumului DJ 720E, Gara Târgoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște – Bulevardul Regele Ferdinand;

§Prevederile HCL nr. 203/24.08.2020 privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte a rețelei de iluminat public stradal din Bulevardul Regele Ferdinand;

§ Adresa Consiliului Județean Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 40183/20.11.2020;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 294 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte solicită trecerea din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor realizate in cadrul obiectivelorDrum de legatură DJ 720E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște” și  „Amenajare intersectie DJ 720E cu strada Petru Cercel”, situate in Bulevardul Regele Ferdinand, precum și declararea bunurilor ca fiind de uz și interes public local.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte pentru semnarea protocolului de predare - primire ce se va încheia între cele două părţi, după adoptarea hotărârii de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște,  Direcţia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                     jr. Silvia-Elena Stanca

       

                                                           

 

            Nr.   237

Tgv. 23.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion