HOTĂRĀRE

privind suspendarea raporturilor contractuale cu operatorii economici din incinta Cupolei Pieței 1 Mai, ca urmare a prelungirii stării de alertă și a măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă extraordinară, astăzi, 23.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 40004/19.04.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 40005/19.04.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 101 H.G.nr. 935/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărārea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romāniei īncepānd cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

§  Prevederile art. 1176 și art. 1270 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea prin acte adiționale a contractelor de īnchiriere   īncheiate cu operatorii economici care desfășoară activități comerciale īn spațiile situate īn incinta Cupolei din Piața 1 Mai, respectiv suspendarea contractelor de īnchiriere ca urmare a imposibilității folosirii bunului īnchiriat.

Art. 2  Suspendarea contractului operează īncepānd cu data  de 06.11.2020  pānă la ridicarea interdicțiilor impuse de lege (art. 101 din H.G.nr. 935/2020) ca măsuri necesare diminuării riscului pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmānd ca, după ridicarea acestor restricții, raporturile contractuale să fie reluate īn aceleași condiții.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                     jr. Silvia-Elena Stanca

                                                        

 

 

Nr.   236

Tgv. 23.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion