HOTĂRĀRE

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, īn vederea scutirii de la plata majorărilor de īntārziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către īntreprinderile care au calitatea de contribuabili ai municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, īntrunit īn sedinţă ordinară astăzi, 29.07.2021, avānd in vedere:

§ Analiza de oportunitate nr. 19419/15.06.2021 ;

§ Adresa către Instituţia Prefectului Judeţul Dāmbovița nr. 5953/11.06.2021;

§ Adresa către Consiliul Judeţean Dāmbovița nr. 14423/11.06.2021;

§ Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7089/06.07.2021;

§  Prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene īn cazul ajutoarelor de minimis, precum și O.U.G. 77/2014 privind procedurile naționale īn domeniul ajutoarelor de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

§ Prevederile O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile īn domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor nr. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea UE – ajutoarele de minimis, modificat prin Regulamentul (UE) 972/2020;

§ Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea īn aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, publicat īn MO al Romāniei, Partea I, nr. 436/28.06.2007;

§ Regulamentul privind Registrul Ajutoarelor de Stat pus īn aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 473/2016;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 (1) Īncepānd cu data prezentei se aprobă Schema de ajutor de minimis, īn vederea scutirii de la plata majorărilor de īntārziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către īntreprinderile care au calitatea de contribuabili ai municipiului Tārgovişte.

(2) Perioada de valabilitate a scutirii de la plata majorărilor de īntārziere este de la data adoptării prezentei hotărāri pānă la data 25.09.2021 inclusiv.

            (3) Procedura de acordare a scutirii este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcţia Economică prin Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite şi Taxe Locale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                            prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                         

Nr.   232

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion