HOTĂRĀRE

privind aprobarea unui contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Tārgovişte alocat pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea I, iulie 2021

              

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 29.07.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 23420/19.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ; adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 23421/19.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;

§Procesul verbal nr. 1/19.07.2021 al Comisiei de evaluare și selecție;

§  Prevederile art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 194/19.04.2019 privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Tārgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014;

§ Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), d) și f) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă finanţarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, sesiunea I, iulie 2021, a proiectului prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                             prof. univ. dr. Ion Cucui                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

        

Nr.   231

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion