HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 480/17.12.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23354/19.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23355/19.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr.  98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor;

§ Instructiunea nr. 2/2018 a Președintelui ANAP, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Contractul de finantare nr. 5042/24.12.2019 incheiat intre Municipiul Targoviste si Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei pentru proiectul ,,Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Municipiul Targoviste- pachetul I.1”;

§ Adresa nr. ADR SM 13074/08.07.2021;

§ Devizul general actualizat;

§ Prevederile HCL nr. 480/17.12.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 al HCL nr. 480/17.12.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”, după cum urmează

„Art. 2.Se aprobă valoarea totală a proiectuluiEficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1” în cuantum de 7.994.464,12 lei  (inclusiv TVA), din care:

-     valoare totala eligibilă 6.222.430,11 lei

-     cofinantare de 2.488.972,04 lei

-     valoare totală neeligibilă de 1.772.034,01 lei.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică si pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                             prof. univ. dr. Ion Cucui                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                    

Nr.   224

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion