HOTĂRĀRE

privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de administraţie al societății Municipal Construct S.A.

pentru perioada 2021-2025

 

          Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 23812/22.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Planul de Administrare al Consiliului de administraţie al societății Municipal Construct S.A. pentru perioada 2021-2025;

§ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 200/30.06.2021 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Tārgovişte;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

          Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de administraţie al societății Municipal Construct S.A. pentru perioada 2021-2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Consiliul de Administraţie al societăţii şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

                                              

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                           prof. univ. dr. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

        

Nr. 223

Tgv. 29.07.2021

Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion