HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Ordinară la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară, astăzi, 29.07.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 23656/21.07.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 23657/21.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A. nr. 18150/23.06.2021;

§  Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) și art. 160 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară , cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 16 și 17 alin. (1) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A.;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn A.G.A. la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                        prof. univ. dr. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

        

          Nr.   222

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Mariana Luminița Ungureanu        

 

 

 

 Municipiul Tārgovişte                                                                                                                                Anexa la H.C.L nr. 222/29.07.2021

 Consiliul Local                                                                                                    

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE–DĀMBOVIŢA S.A.,

din data de 30.07.2021, ora 16

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să aprobe Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiară a Companiei de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A. īn perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, conform anexei 1 la prezentul mandat.

    Pentru ____X_______  Īmpotrivă__________    Abţinere____

 

2.  Să aprobe situațiile financiare ale anului 2020 ale Companiei de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A., care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative, conform anexei 2 la prezentul mandat.

    Pentru ____X_______  Īmpotrivă__________    Abţinere__________

 

3.  Să aprobe repartizarea profitului īnregistrat de Compania de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A. la 31.12.2020, conform anexei 3 la prezentul mandat.

    Pentru _____X______  Īmpotrivă__________    Abţinere__________

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                             prof. univ. dr. Ion Cucui                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea