HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții

al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23138/16.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23139/16.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, după cum urmează:

- 2 (două) posturi de actor S I în 2 (două) posturi de actor S IA;

   - 1 (un) post de referent de specialitate achiziții publice S II în 1 (un) post de referent de specialitate achiziții publice S I.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Teatrul Municipal „Tony Bulandra Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                            prof. univ. dr. Ion Cucui                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

       

          Nr.   221

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion