HOTĂRÂRE

privind actualizarea cuantumului chiriei pentru locuinţele construite prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Târgoviște,

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

 

            Consiliul  Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2302/21.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2303/21.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§ Prevederile O.U.G nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 304/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cota de 1,5% aplicată la valoarea de înlocuire destinată administratorilor locuinţelor pentru administrare, întreţinere şi reparaţii curente, precum şi pentru reparaţii capitale.

Art. 2 Se aprobă cota de 0,5% aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care constituie venit al administratorilor locuinţelor şi se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art. 3 Pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, modalitatea de calculare a  chiriei pentru locuinţele construite prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, realizat de către Agenţia Naţională pentru Locuințe, este prevăzută în anexă.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   22

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion