HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:                                     

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2689/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2690/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresele Serviciului Cadastru Imobiliar Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol nr. 2678/2021;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii aferente mijlocului fix Casă naţionalizată Nicolae Filipescu nr.13, număr de inventar 1000643, astfel: ,,Strada Nicolae Filipescu nr.13, Corp C1, compusă din cotă parte indiviză aferentă apartamentelor 1, 4, 9 şi 10, în suprafaţă totală de 69/279 mp, valoare aferentă 23.122 lei”.

Art. 2 Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii aferente mijlocului fix Teren Strada Nicolae Filipescu nr. 13, număr de inventar 700238, astfel: ,,Teren cotă parte compus din cotele părţi de teren aferente apartamentelor 1, 4, 9 şi 10, cvartal 19, parcela 21, categoria de folosinţă CC - Curţi construcţii; în suprafaţă totală de 190/770 mp, valoare aferentă 62.717 lei”.

Art. 3 Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   21

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion