HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:                                     

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2523/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2524/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 2522/22.01.2021 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarațiile pe propria răspundere nr. 3517/28.01.2021 și nr.3518/28.01.2021 ale Secretarului General al Municipiului Târgoviște, date în condițiile art. 289 alin. (6) și (7) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor: 1433 - Parcare Strada maior Spirescu - blocurile 12-13-16, 2226 - Teren - Sagricom S, 2249 - Teren Bulevardul Mircea cel Bătrân (Bancpost), 2891 - Teren aferent Strada locotenent Stancu Ion - donaţie Praktiker, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 1433, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosinţă CPC - parcări; blocurile 12 - 13; include alei de acces asfaltate în suprafaţă de 620 mp; Suprafaţa = 12.420 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “976.232,25 lei

- la poziţia 2226, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curţi construcţii; Zona Sagricom DJ 711; compus din 33 loturi, numere cadastrale de la 3770-1 la 3770-33, transcrise în cărţile funciare numerele de la 16138 la 16170, suprafaţă totală = 23.196 mp”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Act de dezmembrare nr. 2610/03.11.2006“  

- la poziţia 2249, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Bulevardul Mircea cel Bătrân nr. 4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 15; parcela 173 ; suprafaţa = 1.560 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “515.270 lei

- la poziţia 2891, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion; suprafaţa = 471 mp, număr cadastral 72081”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 72081 Municipiul Târgovişte“

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eliminarea din domeniul public al Municipiului Târgovişte a poziţiilor 1251 - Parcare Bulevardul Regele Carol I - U.M. Gară, valoare aferentă 9.062 lei şi 2607 - Teren Bulevardul Regele Carol I - U.M. Gară, valoare aferentă 57.765 lei.

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

                          

 

Nr.   20

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion