HOTĂRĀRE

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tārgovişte și al S.P.C.L.E.P. Tārgovişte

 

      Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, avānd īn vedere:

§Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 2580/22.01.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 2581/22.01.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 409 din Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa  nr. 15714/30.04.2020 a Instituției Prefectului  – Judeţul Dāmboviţa, privind numărul maxim de posturi pentru anul 2020;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2), lit. a și (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tārgovişte și al S.P.C.L.E.P. Tārgovişte, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Biroul Resurse Umane, S.P.C.L.E.P. Tārgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   2

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu