HOTĂRÂRE

privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții

 Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) modernizare

Creșa nr. 14 Târgoviște

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2661/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2662/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 141/13.11.2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

                  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările  adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă înregistrarea în evidenţa patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) modernizare Creșa nr. 14 Târgoviște, cu valorea contabilă de 4.533.028,32 lei după cum urmează:

a. Se modifică cu suma de 694.098,17 lei, valoarea de inventar a imobilului Clădire Creșa nr. 14 - Neghiniță, din Strada Vasile Voiculescu nr. 4, înscris în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, de la 131.895 lei la 825.993,17 lei.

b. Includerea în domeniului public al Municipiului Târgovişte a imobilului Extindere Creșa nr. 14- Neghiniță”, în valoare de 3.292.759,71 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

c. Includerea în domeniului public al Municipiului Târgovişte a locului de joacă în valoare de 31.047,10 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

d. Includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, conform listelor formular F4 anexate, a dotărilor în valoare de 415.197,28 lei și echipamentelor tehnologice în valoare totală de 99.926,06 lei din care 63.765,43 lei reprezintă valoarea centralei termice ale cărei date și componente de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Bunurile ce au facut obiectul investiției Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) modernizare Creșa nr. 14 Târgoviște”, se transmit pe bază de proces-verbal în administrarea Direcției de Asistență Socială. 

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte aprobat conform HCL nr. 156/2014  şi HCL nr. 157/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcţia Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   19

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion