HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului Construire Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair”– SMIS 139903 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.04.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13779/21.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13780/21.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAP nr. 2953/2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, POR/2019/9/9.1/ BI și POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi - Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (D.L.R.C.);

§ Cererea de finantare pentru proiectul „Construire Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair”– SMIS 139903 ;

§ Scrisoare de finalizare a etapei ETF nr. 5834/29.03.2021 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă proiectul Construire Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investitii 9.1, Număr apel de proiecte: POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI.

Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Construire Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair” în cuantum de 4.576.809 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.787.000 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 1.789.809 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Direcției de Asistență Socială Târgoviște în cuantum de 1.845.549 lei, reprezentând suma a  2,00% din valoarea eligibilă a proiectului - 55.740 lei și valoarea totală neeligibilă - 1.789.809 lei.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Construire Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește doamna Marcela Iordache, Director Executiv al Directiei de Asistență Socială Târgoviste să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Direcției de Asistență Socială Târgoviște.

Art. 7 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   142

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion