HOTĂRĀRE

    privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 30.03.2021 al comisiei de fond locativ

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 13415/16.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 13416/16.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul Verbal nr. 1 īncheiat īn data de 30.03.2021 de către comisia de Fond Locativ, constituită īn baza Dispoziţiei Primarului nr. 2324/09.10.2019;

§ Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 57/27.02.2020 privind prelungirea duratei contractelor de īnchiriere a suprafeţelor cu destinaţia de locuinţă din proprietatea privată a Statului aflate īn administrarea Municipiului Tārgovişte;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 30.03.2021 al comisiei de fond locativ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

Nr.   140

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu