HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16”

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2532/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2533/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§  Prevederile HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general actualizat după încheierea actului adițional nr. 6 la contractul de execuție de lucrări;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16 Târgoviște”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16 Târgoviște”, astfel:

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 6.526.775,36 lei

                                                       (1.366.577,76 euro), din care:

- Constructii montaj (C+M), inclusiv T.V.A:       4.702.543,28 lei    

                                                                                  (984.619,61euro).

- Dotari si Active necorporale, inclusiv T.V.A:        467.813,82 lei

                                                                                   (97.950,97 euro).

    Curs valutar  la data de 06.01.2020: 1 euro = 4.7760 lei.

 2. Durata de executie lucrari: 24 luni;

Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Dimensiuni constructie

Cresa

Regim de inaltime

Stehnic+ P+1E

Suprafata construita

  944,06 mp

Suprafata constr. desfasurata

1430,44 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

II

 

 

 

 

 

 

 

P.O.T = 29,88%

C.U.T = 0,53

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

       

      

 

Nr.   14

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion