HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Construire locuințe P+2 și împrejmuire teren”, Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 12 H, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,

 beneficiari Chirițoiu Adrian și Chirițoiu Alina Maria

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13250/16.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13251/16.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

    Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe P+2 și împrejmuire teren”, Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 12 H, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Chirițoiu Adrian și Chirițoiu Alina Maria.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 22, funcțiunea dominantă LMu – Zonă locuire și funcțiuni complementare, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT= 35%; CUT= 1,05; Hmax. cornișă = 9,00 m, Hmax. coamă = 11,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   139

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 3 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu