HOTĂRĀRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire locuință P+M și īmprejmuire teren”, str. Crizantemei,

nr. 21, Municipiul Tārgoviște, Judeţul Dāmboviţa,

 beneficiar Bīțu Constantin Laurențiu

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 12737/13.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 12738/13.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

    Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și īmprejmuire teren”, str. Crizantemei, nr. 21, Municipiul Tārgoviște, Judeţul Dāmboviţa, beneficiar Bīțu Constantin Laurențiu.

Art. 2 Se stabilesc īncadrarea funcțională īn UTR 34, funcțiunea dominantă Li - zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 35%; CUTmax = 0,70; RHmax = 8,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărāri.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   137

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 3 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu