HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

       Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021, avānd īn vedere:

§Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 13093/15.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 13094/15.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Convocatorul Societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L. īnregistrat la Primăria Municipiului Tārgoviște cub nr. 13092/15.04.2021;

§  Prevederile art. 11 lit. a) și e) din Actul constitutiv al societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Tārgovişte;

§  Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 194, alin. (1) lit. a) și art. 1961 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 58/2021 privind principalele aspecte legate de īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020 cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului īn Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dna. Alina-Loredana Eftene, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

 

Nr.   134

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                                                                   Anexa la HCL nr. 134/23.04.2021

Consiliul Local                                                                                                     

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la

societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 26/25.02.2021, dna. Alina-Loredana Eftene să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi īnregistrate īn Registrul Asociaţilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să aprobe situațiile financiare pentru anul 2020 ale societății Municipal Security S.R.L., conform anexelor la prezentul mandat.

 

Pentru _____X_____  Īmpotrivă_________   Abţinere________

 

 

2.  Să aprobe acoperirea pierderii din profitul anilor următori.

 

Pentru ____X_____  Īmpotrivă_________   Abţinere________

 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea