HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Înființare și dotare creșă – strada G-ral I.E. Florescu, nr. 8 A  din Municipiul Târgoviște” - SMIS 134196 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13261/16.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13262/16.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAP nr. 2953/2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, POR/2019/9/9.1/ BI și POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi - Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (D.L.R.C.);

§ Cererea de finantare pentru proiectul “Înființare și dotare creșă - strada G-ral I. E. Florescu, nr. 8A din Municipiul Târgoviște – cod SMIS 134196;

§ Scrisoare de finalizare a etapei ETF nr. 5830/29.03.2021 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Înființare și dotare creșă – strada G-ral I.E. Florescu, nr. 8 A  din Municipiul Târgoviște” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investitii 9.1, Număr apel de proiecte: POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Înființare și dotare creșă – strada G-ral I.E. Florescu, nr. 8 A  din Municipiul Târgoviște” în cuantum de 5.298.023,49 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 4.638.221,75 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibila 659.801,74 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Târgoviște în cuantum de 752.566,18 lei, însumând 92.764,44 lei (2,00% din valoarea eligibilă a proiectului), respectiv 659.801,74 lei (valoarea totală neeligibilă).

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Înființare și dotare creșă – strada G-ral I.E. Florescu, nr. 8 A  din Municipiul Târgoviște” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește domnul Daniel-Cristian STAN, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul în                                                                ,, Municipiul Târgoviște, judetul Dambovița și legitimat cu cartea de identitate seria       , nr.               , eliberata de SPCLEP Târgoviște la                           , CNP                                              , să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 7 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.

        

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.   130

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu