HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectuluiRealizare și dotare Grădinița cu program prelungitstrada General I. E. Florescu din Municipiul Târgoviște” – SMIS 137254 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13263/16.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13264/16.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAP nr. 2953/2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, POR/2019/9/9.1/ BI și POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi - Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (D.L.R.C.);

§ Cererea de finantare pentru proiectul „Realizare și dotare Grădinița cu program prelungit – strada General I. E. Florescu din Municipiul Târgoviște” cod SMIS 137254;

§ Scrisoare de finalizare a etapei ETF nr. 5833/29.03.2021 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Realizare și dotare Grădiniță cu Program Prelungit - Str. General I. E. Florescu din Municipiul Târgoviște în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investitii 9.1, Număr apel de proiecte: POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Realizare și dotare Grădiniță cu Program Prelungit - Str. General I. E. Florescu din Municipiul Târgoviște în cuantum de 5.504.095,30 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 4.638.989,79 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 865.105,51 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Târgoviște în cuantum de 957.885,31 lei, însumând 92.779,80 lei (2,00% din valoarea eligibilă a proiectului), respectiv 865.105,51 lei  (valoarea totală neeligibilă).

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Realizare și dotare Grădiniță cu Program Prelungit - Str. General I. E. Florescu din Municipiul Târgoviște pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește domnul Daniel-Cristian STAN, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul în                                                             ,, Municipiul Târgoviște, judetul Dambovița și legitimat cu cartea de identitate seria         , nr.             , eliberata de SPCLEP Târgoviște la                                  , CNP                                     , să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 7 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.   129

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu