HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițiiExtindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14”, Târgoviște, jud. Dâmbovița

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 23 aprilie 2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12168/07.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 12169/07.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile HCL nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14”, Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Devizul general defalcat pe surse de finanțare, actualizat după încheierea actului adițional nr. 5 la terminarea lucrărilor în cadrul contractului de execuție lucrări;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițiiExtindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14” Târgoviște, jud. Dâmbovița, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14 Târgoviște”, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

1.Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 4.557.124,13 lei, din care:

- Construcții montaj (C+M), inclusiv T.V.A:             3.605.092,35 lei

- Dotări și Active necorporale, inclusiv T.V.A:             445.354,16 lei.

     2. Durata de realizare (luni): 21 luni;

   Capacități (în unități fizice și valorice):

Dimensiuni construcție

Creșa

Regim de înălțime

Stehnic+ P+1E

Suprafață construită

493.89 mp

Suprafață constr. desfășurată

907,47mp

Categoria de importanță

C

Clasa de importanță

II

 

P.O.T = 23%

C.U.T = 0,46

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

        

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                     

 

Nr.   125

Tgv. 23.04.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu