HOTĂRĀRE

privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale situate pe raza municipiului Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 8899/11.03.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 8900/11.03.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 271 alin. 2 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art 383 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă constituirea Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale situate pe raza municipiului Tārgoviște potrivit anexei.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția Urbanism - Serviciul Cadastru, membrii Grupului de lucru şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

 

Nr.  117

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu