HOTĂRĀRE

privind trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgoviște īn vederea scoaterii din funcţiune şi casarea unor bunuri aflate īn concesiunea societății Compania de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A.

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară, astăzi, 31.03.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 8786/11.03.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 8787/11.03.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 6249/23.02.2021 a societății Compania de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A. īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 6695/24.02.2021;

§ Prevederile Hotărārii nr. 182/27.01.2021 a Consiliului de Administrație al societății  Compania de Apă Tārgoviște Dāmbovița S.A.;

§ Prevederile cap. III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat īn active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§ Prevederile H.C.L nr. 93/03.06.1998 privind transformarea S.C. ACET S.A. Tārgoviște īn regie autonomă de gospodărire comunal㠖 RAGC Tārgoviște;

§ Protocolul privind predarea-primirea patrimoniului fostei S.C. ACET S.A. īn administrarea RAGC Tārgoviște;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) art. 361 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Tārgovişte īn domeniul privat al Municipiului Tārgovişte, a mijoacelor fixe prevăzute īn anexa la prezenta hotărāre, īn vederea casării.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea și casarea mijoacelor fixe prevăzute la art. 1.

Art. 3 Societatea Compania de Apă Tārgovişte - Dāmboviţa S.A. se obligă să īndeplinească procedurile prevăzute la art. 2 potrivit reglementărilor legale īn vigoare și va transmite ulterior un exemplar al procesului verbal de casare Municipiului Tārgoviște. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate se fac venit la bugetul local.

Art. 4 Lista bunurilor concesionate către Compania de Apă Tārgovişte - Dāmboviţa S.A se modifică īn sensul diminuarii valorii acesteia cu suma de 301.895 lei, aferentă bunurilor casate conform art. 1, īn evidențele patrimoniale urmānd a se opera īn mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului, Compania de Apă Tārgovişte - Dāmboviţa S.A. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tārgovişte.

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

             

Nr.  114

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 3 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu