HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2021, având în vedere:                                     

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10313/24.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10314/24.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 10315/24.03.2021 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarația pe propria răspundere a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile art. 289 alin. (6) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr.76/25.02.2021 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se aprobă modificarea poziţiilor: 131 – Strada Oituz, 155 – Strada Smârdan, 181 – Strada Vidin, 1784 - Clădire Şcoala nr. 12 (Poliţia Municipiului Târgovişte), 1797 -  Teren Şcoala nr. 12, 2317 - Teren Strada Tudor Vladimirescu - strada Valul Cetăţii, 2495 - Teren Strada general Ioan Emanoil Florescu nr. 20-22, 2866 - Teren aferent Strada Vidin, 3019 - Dispecerat monitorizare video, 3668 - Teren Strada  Constructorilor nr. 10, 3730 - Teren strada general I.E.Florescu nr. 8 A, 3884 - Teren Strada general Ioan Emanoil Florescu nr. 8, 3907 - Teren Strada 9 Mai, 3916 - Teren Strada Tudor Vladimirescu, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; din strada Vidin şi se înfundă; lungime = 204 metri; suprafaţa = 2587 mp, număr cadastral 86288“, iar coloana 6 se va modifica cu:,,Carte Funciară nr. 86288 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 155, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Strada Vidin şi se înfundă; lungime = 165 metri; suprafaţa = 1290 mp; 2 indicatoare semnalizare rutieră, număr cadastral 86287“, iar coloana 6 se va modifica cu:,,Carte Funciară nr. 86287 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 181, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din strada Luceafărului şi se înfundă; lungime = 286 metri; suprafaţa = 1872 mp; 4 indicatoare semnalizare rutieră, număr cadastral 86286“, iar coloana 6 se va modifica cu:,,Carte Funciară nr. 86286 Municipiul Târgovişte“

 - la poziţia 1784, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general Ion Emanoil Florescu nr.8, construcţie din zidărie tip S tehnic+P+3E, cu învelitoare din ţiglă, compusă din subsol tehnic, unitățile individuale cu numerele cadastrale 86128-C1-U1, 86128-C1-U2, 86128-C1-U4, 86128-C1-U5, 86128-C1-U6 şi părţi comune indivize în suprafață totală de 3442/3535 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.178.974 lei”, iar coloana 6 se va modifica cu: ,,Carte Funciară Colectivă nr. 86128 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 1797, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general Ion Emanoil Florescu nr.8 B; teren categoria curţi - construcţii; Vecinătăţi: Nord - teren MAN număr cadastral 70944 şi teren municipiu alee de acces, Est - teren municipiu număr cadastral 86126, Sud - teren municipiu număr cadastral  84584 şi teren MAN număr cadastral 70944, Vest - teren MAN număr cadastral 70944; suprafaţa = 4.910 mp, număr cadastral 84585”, iar coloana 6 se va modifica cu ,,Carte Funciară nr. 84585 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 2317, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 31/94; parcela 77; suprafaţa = 1.735 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “572.704 lei”

- la poziţia 2495, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 203; parcela 23; suprafaţa = 2.579 mp;”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “510.780 lei”

- la poziţia 2866, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosinţă DR - drum; suprafaţa = 2.766 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Vidin; număr cadastral 86286”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “213.040 lei” iar coloana 6 se va modifica cu: ,,Carte Funciară nr. 86286 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3019, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Spaţiu compus din două încăperi, la parterul construcţiei Clădire fosta Şcoala nr. 12, din Strada general Ion Emanoil Florescu nr. 8, ce reprezintă unitatea individuală UI 3 în suprafaţă construită de 93 mp şi suprafaţă utilă 84 mp, număr cadastral 86128-C1-U3, cu teren aferent cotă parte indiviză de 30/848 mp”, iar coloana 6 se va modifica cu: ,,Carte Funciară Colectivă nr. 86128 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3668, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Strada Constructorilor nr. 10 (Lot I), coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curţi construcţii; Vecini: Nord - număr cadastral 83415 (Cimitir Central), Est- Strada Constructorilor număr cadastral 84111 şi număr cadastral 74033, Sud – număr cadastral 84960 şi Lotul II număr cadastral 86317 , Vest - Lotul II număr cadastral 86317, suprafaţa = 3.434 mp, număr cadastral 86316”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “293.914,16 lei”, iar coloana 6 se va completa cu ,,Carte Funciară nr. 86316 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3730, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general I.E.Florescu nr. 8 A; Vecinătăţi: Nord - teren municipiu număr cadastral 86126, Est - teren municipiu număr cadastral  80087, Sud - teren MAN număr cadastral 70944, Vest - teren municipiu număr cadastral 84585; suprafaţa totală = 3.300 mp din care 2.943 mp teren categoria curţi - construcţii şi 357 mp teren drum de servitute, număr cadastral 84584”, iar coloana 6 se va modifica cu ,,Carte Funciară nr. 84584 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3884, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren cotă parte indiviză aferent construcţiei Clădire Şcoala nr. 12 (Poliţia Municipiului Târgovişte); Categoria Cc - curţi construcţii, vecini: Nord- număr cadastral 86126, Est-număr cadastral 86126, Sud- număr cadastral 86126, Vest - număr cadastral 86126; suprafaţa = 818/848 mp, număr cadastral 86128” iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “161.215 lei”

- la poziţia 3907, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord-teren municipiu, Est şi Sud-Strada 9 Mai, Vest-teren municipiu; suprafaţa = 53 mp, număr cadastral 86610”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 86610 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3916, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,,Categoria CC- curţi construcţii; cvartal 31/94; parcela 77; Vecinătăţi: Nord-număr cadastral 78938, Est-număr cadastral 76066, Sud-teren municipiu şi proprietate particulară, Vest-teren Consiliul Judeţean Dâmboviţa, suprafaţa = 489 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “161.414 lei”

Art. II. Se modifică articolul 3 al H.C.L. nr. 76/25.02.2021, după cum urmează:

,,Art. 3. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului domeniul public al Municipiului Târgovişte a poziţiilor:

2551 Teren Aleea Coconilor - Restaurant Brotăcei, valoare aferentă 372.737 lei

3054 Teren Bulevardul Eroilor (paralel cu bulevardul), valoare aferentă 338.451 lei

2657 Teren Bulevardul Independenţei, valoare aferentă 522.201 lei

2674 Teren Bulevardul Regele Carol I, valoare aferentă 139.297 lei

2672 Teren Calea Câmpulung nr. 34, valoare aferentă 30.038 lei

2372 Teren Calea Domnească nr. 208 B-Calea Domnească 208-B-C (Casa Pârvulescu), valoare aferentă 310.614 lei

2678 Teren Fundătura Cronicarilor, valoare aferentă 22.105 lei

2669 Teren Strada Constantin Brâncoveanu, valoare aferentă 82.522 lei

2557 Teren Bulevardul Mircea cel Bătrân - B.C.R., valoare aferentă 291.798 lei

2650 Teren Strada Cretzulescu, valoare aferentă 166.761 lei

2373 Teren Strada Ion Heliade Rădulescu, valoare aferentă 38.621 lei

2324 Teren Strada Radu Popescu - Şcoala 10 - strada Popa Şapcă, valoare aferentă 447.271 lei

2343 Teren Strada Radu cel Mare - Udrişte Năsturel - Radu Popescu, valoare aferentă 4.621 lei

2529 Teren Strada Revoluţiei - Centrul vechi, valoare aferentă 548.278 lei

3047 Teren Strada Stolnicului (intrare Justiţiei), valoare aferentă 69.517 lei

3613 Teren Strada Valul Cetăţii, valoare aferentă 183.199 lei

2218 Teren Strada căpitan Tudorică Popescu - donaţie Bădulescu – Huiu, valoare aferentă 863.909 lei

2217 Teren Strada căpitan Tudorică Popescu - donaţie Cojan Dan, valoare aferentă 398.285 lei

2673 Teren Strada doctor Benone Georgescu, valoare aferentă 397.097 lei

3050 Teren Strada locotenent Stancu Ion, valoare aferentă 33.669 lei

2962 Teren aferent alee Strada I.H. Rădulescu, valoare aferentă 53.804 lei

3618 Teren zona Staţie epurare Târgovişte sud, valoare aferentă 79.122 lei.”

Art. III. Celelate prevederi ale H.C.L. nr. 76/25.02.2021 se aplică în mod corespunzător.

Art. IV. Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a bunului imobil prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului domeniul public al Municipiului Târgovişte a poziţiilor: 1796 - Spaţiu - Clădire Şcoala nr. 12, valoare aferentă 102948 lei şi 2309 - Teren Bulevardul Independenţei aferent bloc 1 UPET, valoare aferentă 508.337 lei.

Art. VI. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. VII. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

             

Nr.  113

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu