HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Lotizare pentru construire locuințe S+P+2”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2,

 Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Barbu Dumitru și Barbu Maria

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9661/18.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9662/18.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

    Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Lotizare pentru construire locuințe S+P+2”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Barbu Dumitru și Barbu Maria.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 35, funcțiunea dominantă LI– locuințe și funcțiuni complementare (locuințe unifamiliale-individuale pe lot), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 40%; CUT = 1,2; Hmax cornișă=9,00 m, Hmax coamă=12,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             prof. Monica-Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.  105

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu