HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 31.03.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10444/25.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10445/25.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor;

§ Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se aprobă modificarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiții „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte, după cum urmează:

 

            INDICATORI FINANCIARI:

 

Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 2.747.604,02 lei din care:

     - construcții montaj (C+M):         2.616.241,16  lei

a) valoarea finanțată de la bugetul local: 2.039.004,02 lei

b) valoarea finanțată de la FRF: 708.600 lei (150.000 euro; curs: 4.724 lei).

Durata de realizare (luni): 16 luni.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica Cezarina Ilie                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.   100

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu