HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2023

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.01.2023, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2144/20.01.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2145/20.01.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor recunoscute în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa AJFP Dâmbovița nr. 1252/11.01.2023 privind repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025;

§ Adresa AJFP nr. 61950/29.12.2022 cu privire la repartizarea trimestrială a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

§ Adresa AJFP nr. 4751/31.01.2023 referitoare la modificări ale clasificațiilor bugetare privind activitatea de sport;

§ Hotărârea Consiliului Judetean Dâmbovița nr. 16/06.01.2023 privind repartizarea pe anul 2023 a sumei din cote defalcate din impozitul pe venit reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județan Dâmbovița;

§ Hotărârea Consiliului Judetean Dâmbovița nr. 17/06.01.2023 privind repartizarea sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor (cod 04.02.04) și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor (cod 11.02.06) estimări 2024-2026;

§ Hotărârea Consiliului Local nr. 326/14.09.2022 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite, modificată prin HCL nr. 464/21.12.2022;

§ Propunerile privind fundamentarea bugetelor proprii întocmite de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local;

§ Solicitarile unităților de cult ortodoxe din municipiul Târgoviște;

§ Solicitările altor culte religioase din Municipiul Târgoviște;

§ Solicitarea Asociației Orașe Energie în România (OER); hotărârea nr. 3/14.04.2023 privind aprobarea cuantumului cotizației de membru pentru anul 2023;

§ Solicitarea Societății Scriitorilor Târgovișteni nr. 43900/29.12.2022;

§ Solicitarea Universității „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Teologie și Științele Educației, nr. 43897/29.12.2022

§ Solicitările unităților de învățământ din Municipiul Târgoviște;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2023, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2023 finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2023, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Programul activităților culturale derulate de Teatrul Municipal „Tony BulandraTârgoviște, pentru anul 2023, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Alocările bugetare pentru programe tineret, acțiuni culturale,  sportive și religioase, pentru anul 2023, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Cotizațiile aferente anului 2023, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a Municipiului Târgoviște și a Clubului Sportiv Municipal în anul 2023, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă Numărul de personal și cheltuielile de personal finanțate din bugetul local, pentru anul 2023, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă Bugetul creditelor interne, pentru anul 2023, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții finanțate din credite interne, pentru  anul 2023, conform anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă veniturile și cheltuielile finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2023, conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,            

   Andrei – Eduard Tudora                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

     Nr.   10

     Tgv. 31.01.2023

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Luminița Ungureanu