HOTĂRÂRE

      privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște

 a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și a rețelei de distribuție apă pe strada Crizantemei din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 11764/19.03.2020;

§ Raportul comun nr. 11765/19.03.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile art. 25, alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 368/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 41555/03.12.2019;

§ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 286 alin. (4) art. 287 lit. b), din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și a rețelei de distribuție apă pe strada Crizantemei din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, având datele de identificare prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bunurile prevăzute la articolul 1 se concesionează către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA, ca bunuri de retur, pentru

a fi exploatate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009.

Art. 3 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. se modifică în mod corespunzător prin adăugarea bunurilor prevăzute în Lista de inventariere anexată, în anexa corespunzătoare bunurilor de retur, încheindu-se în acest sens act adițional la contractul mai sus menționat.

Art. 4 Predarea-primirea bunurilor către societatea Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA, se va efectua prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”, pe bază de proces verbal de predare-primire.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se actualizează în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                     

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   98

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Diana Ion