HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

  societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. pentru anul 2020

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2020,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 11908/20.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., pentru anul 2020;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

§ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile HCL nr. 369/26.09.2018 privind transferul activității de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

     În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L, pentru anul 2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Municipiului Târgoviște, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   97

Tgv. 31.03.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu